بعضی کتابها...

بعضی از کتابها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم و بعضی

قصه میگویند تا بیدار شویم.بعضی از کتابها هر چه دارند از

دیگران دارند و بعضی از کتابها هر چه دارند به دیگران

می بخشند ، بعضی از کتابها پیش از تولد میمیرند

و بعضی تا ابد زنده هستند.

/ 0 نظر / 34 بازدید